Modern-ventilation

Ventilation – Hur fungerar det?

posted in: Nyheter | 0

Ventilation innebär förflyttning och utbyte av luft i byggnader så som exempelvis stålhallar eller padelhallar. Däremot är ventilation mer än så och har flera olika syften. Den allra vanligaste är att man hjälp av ventilationen skapar ett behagligt klimat inomhus. Det är möjligt att själv välja hur varmt eller kallt det ska vara i en byggnad med hjälp av ventilation.

Ventilation fungerar på så vis att den transporterar bort fukt, föroreningar, damm med mera. Istället tillförs frisk luft som är behagligt att andas in. Det finns många kvalitetskrav på inomhusklimat som exempelvis att koldioxidhalten inte ska överstiga 1000 ppm i lokaler där människor eller djur vistas.

Principen ventilation

Grundregeln är att ventilationen ska anpassas till byggnaden. Exempelvis kan en ishall behöva kallare luft eller att en padelhall behöver starkare drag då det snabbt blir varmt annars. Ventilationen anpassas alltså till den verksamhet som bedrivs i byggnaden. I Sverige finns det krav på bullernivå och luftkvalitet, i bostäder är det mycket viktigare än exempelvis i en industrihall. För att skapa ventilation finns det fyra olika tillvägagångsätt och dessa är:

  • Självdrag
  • Mekanisk frånluft
  • Mekanisk från- och tilluft
  • Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (kallat FTX)

Aggregat för ventilation

I många år har det byggts ventilationsaggregat för att ge maximal flexibilitet för större luftmängder. I de allra flesta fall görs detta genom att kombinera funktionsmoduler så som fläkt, filter, värmeåtervinning, kyla och så vidare. I bostadshus som flerfamiljshus, industrier och kontorsbyggnader placeras dessa aggregat oftast högst upp på byggnaden. Detta görs av praktiska själ så att frånluftskanalen kan mynna ut på taket.

Ventilationskanaler

I byggnader som är nyare byggs kanalsystemet nästan uteslutande av upp av spirallindade plåtrör. Dessa rör har olika dimensioner, ofta i kombination med en så kallad ljuddämpare för att minska bullret. Kanalsystemen avslutas med till- och frånluftsdon. Speciellt brandhärdiga kanaler krävs för så kallade imkanaler, det vill säga kanaler från exempelvis köket i en restaurang.

Plåtrör började flitigt att användas på 1950-talet och många av dessa måste idag bytas ut. I många bostadshus, inte minst byggnadskomplex från miljonprogrammet, är det mycket vanligt att ventilationen sker genom självdrag i murade skorstenskanaler. I dessa fall är behovet av renovering och reparation allra störst. Med andra ord är det en billig lösning men ändå effektiv. Läckande kanaler orsakar många olika problem, förutom att självdraget inte fungerar. Det kan även uppstå oönskad lukt eller höga bullerljud.

De metoder som idag används är samma som används vid renovering av rökkanaler i tegelskorsstenar. Dessa är nämligen:

  • Relining med kompositfoder
  • Relining med flexibla och robusta stålrör
  • Invändning glidjutning med tätningsmassa

Kanaler som renoveras med kompositfoder eller tätningsmassa behåller alltid sin area. Dessa blir då hårda och är känsliga för sättningar. Flexibla stålrör klarar sättningar men nackdelen är att själva kanalarean minskar något.